Karmelitánsky rád, ktorého vznik datujeme do 12.storočia, sa rýchle rozšíril do celej Európy. Po období dekadencie počas renesancie nabral nový rozlet v 16.storočí so sv. Teréziou z Avily a sv. Jánom z Kríža. Terézia dáva vznik úplne kontemplatívnej forme ženskej vetvy. Chce, aby sa jej sestry obetovali a modlili sa za svet, ktorý horí, a aby podporovali misionárov, ktorí bojujú v prvej línii. Onedlho vzniká aj mužská vetva tereziánskeho Karmelu, alebo „bosí“, ktorí sa stávajú apoštolmi a misionármi aj v najvzdialenejších častiach sveta. Obidve vetvy majú jeden cieľ: hľadať Boha v modlitbe a svedčiť o ňom všetkým ako o Otcovi a priateľovi. Sv.Terézia ich učila, že modlitba nie je nič iné ako zotrvávanie v prítomnosti Boha, o ktorom vieme, že nás miluje a chce len naše dobro.
Počas mnohých rokov sa karmelitánska rodina obohacuje o nové formy života, ktoré zdieľajú ten istý ideál. Nové rodiny mali pečať rehoľného života, no vznikali aj sekulárne inštitúty. S nimi schádza kontemplácia úplne „z hory“, aby naplnila cesty ľudí a aby posvätila spoločnosť zvnútra.
Karmelitánsko-tereziánska únia je jednou z týchto inštitútov.